Giao Phận San Jose
Giao Xứ Việt Nam
St. Patrick Proto-Cathedral
389 E. Santa Clara St.
San Jose, CA  95113
Tel: 408-291-6280
Fax: 408-291-6289

 

L.M. Tường Nguyễn - Cha Linh Hướng
408-291-6280
 
Vn L - Trưởng Ban
408-608-9460
 

 

       
©2004 gxvn du tong. All rights reserved.